Mottok hevingskrav fra kjøper – biladvokat  løste saken

Vår klient fra Vestfold gjorde «alt rett». Likevel mottok han krav om heving fra kjøper. Ved salg av en VW Caravelle foretok han utbedringer som var nødvendig før salget. NAF-test ble også gjennomført. Feil og mangler, som var kjent, ble opplyst om. Kort tid etter kjøpet klaget kjøper over høyt oljeforbruk og defekt girkasse.

Klienten følte seg tryggere ved å ha en erfaren advokat ved sin side gjennom prosessen

Det var en oppgitt mann som tok kontakt med vårt firma og biladvokat Kjetil Lyngmyr. Denne saken viser at du som privatperson fort kan komme opp i en hevingssak, selv om du har gjør alt riktig fra starten av. I de tilfeller kjøperen har bestemt seg for å kjøre saken kan du lite annet gjøre enn å forsvare deg.

Advokat Lyngmyr avdekket at saken var meget dårlig dokumentert fra kjøpers side

Lyngmyr påpekte alle momenter i saken som var egnet til å ivareta selgers interesser. Et moment i denne saken var også at kjøper hadde godtatt at det ikke forelå rett til å reklamere over skjulte feil og mangler. Slike klausuler vil imidlertid ikke alltid kunne stå seg ved en rettslig behandling. I ytterste konsekvens er det retten som må ta stilling til om vilkåret skal få anvendelse, eller ikke. I mange saker er det rom for tvil, der argumentene fra begge sider kan være gode.

Årsaken til oljeforbruket på bilen var ikke nærmere kastet lys over. Forbruket kunne gjerne skyldes hendelser som hadde inntruffet etter kjøpet. Hva angikk girkassen forelå det knapt dokumentasjon overhodet. Etter kjøpsloven ligger bevisbyrden for de faktiske forhold kravet bygger på, hos kjøpersiden.

Hva angår girkassen var dokumentasjonen knapp, og etter vårt syn forelå åpenbart ingen mangel ved denne.

Kjøper krevde hele kjøpesummen tilbake, diverse tillegg, og saksomkostninger dekket

Samlet var dette ikke et ubetydelig beløp. Saken ble behandlet i forliksrådet.

Forliksrådet består av tre dommere uten juridisk bakgrunn. Relativt ofte gir dommer fra forliksrådet et feil utfall, da dommerne som regel verken innehar juridisk eller teknisk kunnskap. Forliksrådet er imidlertid godt egnet i de tilfeller partene kan forenes om en løsning.

For de fleste har det en åpenbar verdi å sette en strek for saken, men ikke får enhver pris. I denne saken ble forlik inngått og vår klient slapp dermed å ta bilen tilbake og returnere kjøpesummen.

Har du en sak om heving av bilkjøp?

Ta gjerne kontakt med advokat Kjetil Lyngmyr på tlf 406 21 188 for en hyggelig prat og første sjekk av din sak. En slik først undersøkelse for å sjekke «hvor landet ligger» koster ikke noe.